Privacyverklaring

  Home     Privacyverklaring

Stichting Dirk Kuyt Foundation hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring beogen wij u daarom op duidelijke en transparante wijze te informeren over de wijze waarop door Stichting Dirk Kuyt Foundation persoonsgegevens worden verwerkt en u te attenderen op uw rechten. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde laten leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– persoonsgegevens uitsluitend zullen verwerken voor de doeleinden, zoals beschreven in deze verklaring, waardoor die persoonsgegevens zijn verkregen en persoonsgegevens niet voor andere doeleinden zullen worden aangewend; – géén persoonsgegevens zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verkregen; – niet meer persoonsgegevens verwerken en wij persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens zijn verstrekt; – zullen toezien op de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens; – om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen waar dat is vereist om u betreffende persoonsgegevens te mogen verwerken en wij de verwerking onmiddellijk staken indien u gebruik maakt van uw recht om eenmaal verleende toestemming op elk gewenst moment in te trekken; – toezien op een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en steeds waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen; – geen persoonsgegevens zullen verstrekken aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt; – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen attenderen dat wij deze respecteren.

Verantwoordelijke De verwerking van persoonsgegevens geschiedt onder verantwoordelijkheid van Stichting Dirk Kuyt Foundation, gevestigd te (3045 AP) Rotterdam aan het adres Rotterdam Airportplein 55. Indien u vragen, klachten of andere opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dirk Kuyt Foundation of u om een andere reden contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via voornoemd adres of door een e-mail aan info@dirkkuytfoundation.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw vraag, klacht of opmerking reageren.

Doeleinden Uw persoonsgegevens worden door Stichting Dirk Kuyt Foundation verwerkt ten behoeve van de verwezenlijking van de volgende doeleinden: – het faciliteren van communicatie met donateurs, sponsors en andere relaties; – het organiseren van en/of deelnemen aan evenementen en/of toernooien; – het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; – het incasseren van toegezegde donaties; – het exploiteren van een webwinkel; – de levering van bestellingen uit de webwinkel; – een juiste tenaamstelling, adressering en aanhef van correspondentie; – het kunnen voldoen aan wettelijke en/of contractuele verplichtingen. goed en gebruiksvriendelijk functioneren van de website

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dirk Kuyt Foundation is gelegen in artikel 6, eerste lid, onder a, b, c en f van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

Gegevens Voor de verwezenlijking van voornoemde doeleinden verwerkt Stichting Dirk Kuyt Foundation de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: – naam en voornamen; – adresgegevens; – e-mailadres(sen); – bankrekeningnummer(s); – geslacht; – telefoonnummer; – bedrijfsnaam; – e-mails en andere correspondentie – IP-adressen

Verstrekking aan derden Stichting Dirk Kuyt Foundation kan besluiten derden in te schakelen voor werkzaamheden in verband met de verwezenlijking voor voornoemde doeleinden van verwerking. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal uitsluitend een beroep doen op partijen die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan alle wettelijke vereisten voldoet en de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd. Voorafgaand aan de eerste verstrekking van persoonsgegevens sluit Stichting Dirk Kuyt Foundation met derde partijen, die in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dirk Kuyt Foundation persoonsgegevens verwerken, een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de vereisten die artikel 28 AVG daaraan stelt.

Stichting Dirk Kuyt Foundation verstrekt persoonsgegevens aan de volgende derden, voor de volgende doeleinden:

– Driebergen Accountants voor de jaarlijkse accountantscontrole.

– Goed Berekend voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

– Goddard Agency B.V. voor het verzorgen, ontwerpen en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

– Goddard Agency B.V. voor het verzorgen van de donateursadministratie.

– Goddard Agency B.V. voor het monitoren van het bereik van de website.

Stichting Dirk Kuyt Foundation verstrekt slechts dan persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden van verwerking. Bij de beoordeling of een verzoek van een derde tot het verschaffen van inzicht in persoonsgegevens dan wel tot het verstrekken van persoonsgegevens wordt ingewilligd, wordt overwogen of de inzage c.q. de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht en/of de inzage c.q. de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de derde en het belang van de betrokkene(n) daarvoor in redelijkheid moet wijken. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal bij de verstrekking van persoonsgegevens aan derden grote terughoudendheid betrachten.

Indien een bevoegd opsporingsambtenaar onder verwijzing naar een wettelijke grondslag voor een dergelijk verzoek een verzoek doet tot beschikbaarstelling van persoonsgegevens, zal Stichting Dirk Kuyt Foundation conform de vigerende wettelijke voorschriften aan dit verzoek volledige medewerking verlenen. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verstrekt dan noodzakelijk is om aan dit verzoek te voldoen.

De derde aan wie persoonsgegevens worden verstrekt dient bij de overdracht van deze persoonsgegevens te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van de te verstrekken persoonsgegevens. Met de derde aan wie persoonsgegevens worden verstrekt worden bij verstrekking schriftelijk afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaartermijn en de vernietiging van de verstrekte persoonsgegevens. Stichting Dirk Kuyt Foundation houdt een verwerkingsregister bij waarin wordt geregistreerd aan welke derden inzage in bepaalde persoonsgegevens is verschaft c.q. bepaalde persoonsgegevens zijn verstrekt.

Stichting Dirk Kuyt Foundation verstrekt géén persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Minderjarigen Stichting Dirk Kuyt Foundation verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daartoe schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. Ouders/verzorgers/ wettelijk vertegenwoordigers hebben het recht om eenmaal verleende toestemming op ieder moment in te trekken zonder opgave van reden.

Bewaartermijn Stichting Dirk Kuyt Foundation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Gegevens zullen in geen geval langer worden bewaard dan de wet toestaat.

Beveiliging Stichting Dirk Kuyt Foundation draagt zorg voor adequate beveiliging van uw persoonsgegevens door het treffen, periodiek evalueren en waar nodig bijstellen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die erop zijn gericht om verlies en/of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Stichting Dirk Kuyt Foundation heeft in dat kader onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen: – toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personen die over de persoonsgegevens dienen te beschikking teneinde hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren; – alle door Stichting Dirk Kuyt Foundation tot het inzien of op andere wijze verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen, dienen zich er op straffe van een boete schriftelijk toe te hebben verbonden om strikte geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle persoonsgegevens en andere privacygevoelige gegevens, waarvan deze personen in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden kennis zullen nemen, alvorens toegang tot persoonsgegevens wordt verstrekt; – Stichting Dirk Kuyt Foundation informeert haar medewerkers actief over het belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen; – Toegang tot gegevens is beveiligd met een wachtwoord; – Stichting Dirk Kuyt Foundation zorgt waar nodig voor pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; – Stichting Dirk Kuyt Foundation maakt periodiek back-ups van de door haar verwerkte persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – Stichting Dirk Kuyt Foundation evalueert regelmatig, doch tenminste eens per […], of de door haar genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, nog een passend en adequaat beveiligingsniveau vormen, of dat aanvullende maatregelen zijn vereist om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij spelen de volgende gezichtspunten een rol: – de aard van de persoonsgegevens; – de omvang van de verwerking; – de doeleinden waarvoor verwerking plaatsvindt; – de mogelijke bedreigingen; – de ernst van de gevolgen die een beveiligingsincident zou kunnen hebben; – de kans dat deze gevolgen zich zouden verwezenlijken; – de stand van de techniek; – de kosten van tenuitvoerlegging van beveiligingsmaatregelen; en – de financiële mogelijkheden van de organisatie.

Rechten betrokkenen Graag attenderen wij u uitdrukkelijk op uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:

Inzage en kopie U heeft op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Stichting Dirk Kuyt Foundation met redelijke tussenpozen te verzoeken om u inzage te verschaffen in de persoonsgegevens die Stichting Dirk Kuyt Foundation over u verwerkt. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Wel verzoeken wij u om duidelijk toe te lichten in welke gegevens inzage wordt verzocht. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw schriftelijk verzoek, op uw verzoek tot inzage beslissen en schriftelijk reageren. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal op een dergelijk verzoek in beginsel positief reageren.De bescherming van de persoonlijke levenssfeer of andere gerechtvaardigde belangen van derden kunnen aanleiding zijn om geen of beperkte inzage te verschaffen. Indien inzage wordt verleend, zal Stichting Dirk Kuyt Foundation een kopie van de over u verwerkte persoonsgegevens aan u verstrekken. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Indien u een aanvullende kopie wenst, zal Stichting Dirk Kuyt Foundation een redelijke vergoeding van administratieve kosten vragen. Voordat een kopie wordt verstrekt, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Correctie U heeft op grond van artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Stichting Dirk Kuyt Foundation te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren of aan te vullen. Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Verwijdering U heeft op grond van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Stichting Dirk Kuyt Foundation te verzoeken om persoonsgegevens over u te verwijderen, indien: – u meent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt; – u gebruik maakt van uw recht om eenmaal verleende toestemming op ieder moment weer in te trekken en geen andere rechtsgrond voor verwerking van toepassing is; – u op goede gronden bezwaar maakt tegen de verwerking; – de persoonsgegevens volgens u onrechtmatig zijn verwerkt; – de persoonsgegevens volgens u dienen te worden gewist op basis van een wettelijk voorschrift.

Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Beperking U heeft op grond van artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Stichting Dirk Kuyt Foundation te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Beperking van de verwerking houdt in dat het Stichting Dirk Kuyt Foundation nog slechts is toegestaan om uw persoonsgegevens te bewaren, maar met uw gegevens geen andere verwerkingshandelingen meer worden uitgevoerd, tenzij: – u daarvoor toestemming heeft verleend; – het de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering betreft; of de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen.

U kunt Stichting Dirk Kuyt Foundation verzoeken de verwerking te beperken indien: – u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; in dat geval kan de verwerking worden beperkt voor de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren; – de verwerking volgens u onrechtmatig is; – de verwerking volgens u niet meer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden voor verwerking, maar u de persoonsgegevens zelf nodig heeft met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; – u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking; in dat geval kan de verwerking beperkt worden in afwachting van de beslissing op bezwaar.

Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Overdraagbaarheid U heeft op grond van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Stichting Dirk Kuyt Foundation te verzoeken de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u of een derde partij te verstrekken. Wij verzoeken u een verzoek tot correctie schriftelijk en gemotiveerd aan ons te richten. Stichting Dirk Kuyt Foundation zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren. Voordat gehoor kan worden gegeven aan uw verzoek, vragen wij u om uzelf met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Klachten Als u vragen, klachten of andere opmerkingen heeft over de wijze waarop door Stichting Dirk Kuyt Foundation persoonsgegevens worden verwerkt, verzoeken wij u vriendelijk om daarover direct contact met ons op te nemen. U kunt uw vraag, klacht en/of opmerking richten aan: Stichting Dirk Kuyt Foundation, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam of per e-mail aan info@dirkkuytfoundation.nl. Teneinde deze passend te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u vriendelijk om uw vraag, klacht of opmerking te motiveren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op uw vraag, klacht en/of opmerking reageren. Indien uw vraag, klacht of andere opmerking daarmee niet voldoende is beantwoorden, treden wij graag met u in overleg over een passende oplossing.

Wij attenderen u erop dat u daarnaast op ieder moment het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

© 2024 Dirk Kuyt Foundation